Ngày 26/11/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 34/2020/QĐ-TTg về Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.

Danh mục nghề nghiệp Việt Nam gồm 05 cấp (Phụ lục I):

- Cấp 1: Cấp độ kỹ năng.

Cấp độ kỹ năng thể hiện độ khó, độ phức tạp trong việc thực hiện công việc.

- Cấp 2 đến cấp 5: Lĩnh vực chuyên môn.

Lĩnh vực chuyên môn bao gồm các chuyên môn tương ứng với lĩnh vực chuyên môn được đào tạo hoặc do kinh nghiệm có được trong việc thực hiện công việc.

Nội dung của Danh mục ngề nghiệp Việt Nam giải thích rõ các nghề, bao gồm: mô tả chung, nhiệm vụ chủ yếu, ví dụ, loại trừ (Phụ lục II).

Quyết định 34/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/01/2021.

    

 1

Tên gọi

1

CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC NGÀNH, CÁC CẤP VÀ CÁC ĐƠN VỊ

2

CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT BẬC CAO (CMKTBC) TRONG CÁC LĨNH VỰC

3

CÁC CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT BẬC TRUNG TRONG CÁC LĨNH VỰC

4

NHÂN VIÊN (nhân viên chuyên môn sơ cấp, nhân viên kỹ thuật làm việc tại văn phòng, bàn giấy) TRONG CÁC LĨNH VỰC

5

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ CÁ NHÂN, BẢO VỆ TRẬT TỰ- AN TOÀN XÃ HỘI VÀ BÁN HÀNG CÓ KỸ THUẬT

6

LAO ĐỘNG CÓ KỸ THUẬT TRONG NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

7

THỢ THỦ CÔNG CÓ KỸ THUẬT VÀ CÁC THỢ KỸ THUẬT KHÁC CÓ LIÊN QUAN

8

THỢ CÓ KỸ THUẬT LẮP RÁP VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC, THIẾT BỊ

9

LAO ĐỘNG GIẢN ĐƠN

0

LỰC LƯỢNG QUÂN ĐỘI


 


danh-muc-nghe-nghiep-viet-nam

Ảnh chụp một phần Danh mục nghề nghiệp Việt Nam