Nguồn http://moet.gov.vn

Thông báo kết luận  ngày 20/7/2019 của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

06261

6262