Tài liệu Hướng dẫn điều chỉnh nguyện đăng ký xét tuyển dành cho Thí sinh và Điểm tiếp nhận hồ sơ Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT